ഗവ. യൂ. പി. സ്കൂൾ ഇടപ്പള്ളി/ഗണിത ക്ലബ്ബ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ഗണിത പസിലുകൾ,പഠനോപകരണങ്ങൾ ഗണിതകേളികൾ,എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നു