ഗവ. യു പി എസ് കുശവർക്കൽ/ഹൈടെക് വിദ്യാലയം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

== ഹൈടെക് സൗകര്യങ്ങൾ   ==

*സ്കൂളിലെ യു.പി.ക്ലാസ്സുകളിൽ ഹൈടെക്  സജ്ജീകരണം.

*പ്രൈമറി വിഭാഗത്തിൽ ഹൈടെക് സൗകര്യത്തോടെയുള്ള മൾട്ടി മീഡിയ റൂം.

*സജ്ജീകൃത കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ്

ചിത്രശാല