സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ. യു പി എസ് കണിയാപുരം/അക്ഷരവൃക്ഷം/ Arrival of Spring

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
' THE ARRIVAL OF SPRING


Wonderful flowers have bloomed
To make my garden fresh
It is the arrival of spring
The fairest daughter of time.

Colourful flies have come
To make my garden nice
It is the arrival of spring
The loveliest daughter of time .
 
Cheerful squirrels have come
To make my garden live
It is the arrival of spring,
The nicest daughter of time.

Joyful breeze has come
To make my garden charm
It is the arrival of spring
The calmest daughter of time.

Beautiful birds have come
To make my garden noisy
It is the arrival of spring

The sweetest daughter of time.

 

Akshaya Anilkumar
7C ഗവ. യു പി എസ് കണിയാപുരം
കണിയാപുരം ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത