സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ. യു. പി. എസ് പൂവച്ചൽ/അക്ഷരവൃക്ഷം/നമ്മുടെ പ്രകൃതി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
നമ്മുടെ പ്രകൃതി

മനുഷ്യനായി പിറക്കുന്ന നാമിന്ന്
പ്രകൃതിക്കു ദോഷമായ് നാശമായ്
ജീവിതം മുന്നോട്ടു നയിക്കുന്നു
നാളെയുടെ നന്മയുടെ നാളുകൾ പുലരേണ്ട
പ്രകൃതിയെ മലിനമാക്കാരുതേ
ഭൂമിയിലെ പുഴകൾ കാടുകൾ മേടുകൾ പൂങ്കാവനങ്ങൾ
നശിപ്പിച്ചു മുന്നേറുന്നു നാം
നാളെയുടെ നാളേയ്ക്കായി ഒന്നും കരുതാതെ
മനുഷ്യർ നാം ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു
അരുതു നാം സോദരെ
പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിച്ചും പ്രകൃതിയെ പുൽകി നാം ജീവിക്കുക
ഭാവിയുടെ വാഗ്ദാനങ്ങളം പുതു തലമുറയ്ക്കായി
പ്രകൃതിയെ കാത്തു നാം ജീവിക്കുക

ഫിദ എഫ് എസ്
3 B ഗവ. യു. പി. എസ്. പൂവച്ചൽ
കാട്ടാക്കട ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sathish.ss തീയ്യതി: 18/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത