സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ. ബി. വി. യു. പി. എസ്. കീഴാറ്റിങ്ങൽ/അക്ഷരവൃക്ഷം/TO MOTHER EARTH

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
TO MOTHER EARTH

Oh! dear Earth
I have something to tell you
We, your beloved children
Are now in a trouble
We spoiled you so much
We killed beasts and trees
The rivers and air are polluted
Forgive us dear mother
Give us strength to live
We will keep you clean!
 

ആർദ്ര എ ആർ
7 ഗവ .ബി .വി .യു .പി .എസ് .കീഴാറ്റിങ്ങൽ
ആറ്റിങ്ങൽ ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sheelukumards തീയ്യതി: 16/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത