സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ. ഡബ്ല്യൂ എൽ പി എസ് കോലിയക്കോട്/അക്ഷരവൃക്ഷം/Expectations

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
Expectations

You are such a small creature
But, you frightened the whole world.
All people are confined in their homes for long
But the poor are struggling a lot.
To prevent and vanish you from here
We will fight with you till your end
Without the barriers of anything.
We will be fortunate ............
We will be back as it was........
Go corona........go corona
This is our prayer and expectations
we will win over you

അനാമിക എ ജെ
4A ഗവ. ഡബ്ല്യൂ എൽ പി എസ് കോലിയക്കോട്
തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 24/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത