ഗവ. എൽ പി ജി എസ് നോർത്ത് പറവൂർ/ചരിത്രം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന പറവൂർ നഗരസഭയുടെ പരിധിയിലുള്ള ജി.എൽ.പി.ജി സ്കൂൾ ആലുവ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ തന്നെ ആദ്യകാല വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഇതിൽ ഒന്നും തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യത്തെ ആദ്യകാല വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടതുമാണ്. 1891 ലാണ് ഈ സ്കൂൾ സ്ഥാപിതമായത്.ആദ്യ കാലത്തിൽ ഓല ഷെഡിലാണ്പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. അക്കാലത്ത് തിരുവിതാംകൂറിൽ ഒരു കോളേജുപോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം നേടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലുള്ള പ്രീസ്കൂളിൽ പരിശീലനം കഴിഞ്ഞ് തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയി പഠിക്കേണ്ട അവസ്ഥയായിരുന്നു. ആയതിനാൽ എഴുത്താശാൻമാരിലുടെ അത്യാവശ്യം വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രം നേടാവുന്ന സാമൂഹിക സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും മാറ്റം വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഉദയംകൊണ്ടതാണ് ഈ വിദ്യാലയം. ദൂരെ ദിക്കുകളിൽ നിന്നുംപോലും കുട്ടികൾ ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ എത്തിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നാടിന്റെയും സമീപ പ്രദേശങ്ങളുടേയും വിദ്യാഭ്യാസപരമായ പുരോഗതിക്കും നാടിന്റെ വികസനത്തിനും വഴിയൊരുക്കിയ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ഒരു വിദ്യാലയമാണ് പറവൂരിന്റെ അഭിമാനസ്തംഭമായി നിലകൊള്ളുന്ന ജി.എൽ.പി.വിദ്യാലയം.

വിദ്യാലയത്തിന്റെ ആരംഭകാലഘട്ടത്തിൽ ധാരാളം കുട്ടികൾ വിദ്യാഭ്യാസം നേടാൻ എത്തിയിരുന്നു.ആദ്യകാലത്ത് പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രമായി ആരംഭിച്ച ഈ വിദ്യാലയം പിന്നീട് പേരിൽ മാത്രം ആ സ്ഥാനം നില നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്ന് മിക്സഡ് സ്കൂൾ ആയി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു.