ഗവ. എൽ പി എസ് വലിയഉദേശ്വരം/പ്രമുഖരുടെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ