ഗവ. എൽ പി എസ് പറയകാട് / സ്കൗട്ട് & ഗൈഡ്സ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

നിലവിൽ സ്കൗട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ് സ്കൂളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല