ഗവ. എൽ പി എസ് പറയകാട്/ പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

പരിസ്ഥിതി  ക്ലബ്ബിന്റെ കീഴിൽ സ്കൂളിനെ  ഒരു ഹരിത വിദ്യാലയം  ആക്കാൻ സാധിച്ചു