സഹായം Reading Problems? Click here

ഗവ. എൽ പി എസ് പട്ടണം/ചരിത്രം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ഗവ : L P S പട്ടണം

എറണാകുളം ജില്ലയുടെ വെക്ക് ഭാഗത്തായി അറബിക്കെല്ിന ാട്

നേർന്ന തീരപ്പനേശങ്ങൾ ഉൾടെെുന്ന ടേറിയ പ്ഗാമപ്പനേശമാണ്

േിറ്റാറ്റുകര പ്ഗാമപഞ്ചായത്ത് . ഈപ്ഗാമപഞ്ചായത്തിന്ടറ 16 - വാർഡിൽ

സ്ഥിടേയ്യുന്ന വിേയാല്യമാണ് പട്ടണം ഗവൺടമൻറ് എൽ .പി . സ്കൂൾ.

നകരള േരിപ്തത്തിൽ പ്പധാ സ്ഥാ ം അല്ങ്കരിക്കുന്ന മുസരീസ്

പപതൃകത്തിന്ടറ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഈ പ്പനേശത്ത് എന്നും

ില് ിൽക്കുകയും അവ സംരക്ഷിച്ച് നപാരുകയും ടേയ്യുന്നു. പ്പാേീ

കാല്ം മുതൽ നല്ാക ഭൂപെങ്ങളിൽ സ്ഥാ ം പിെിച്ച പ്പനേശത്താണ് ഈ

സ്കൂൾ പ്പവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഏടറ അഭിമാ ം പകരുന്നു .

ട യ്ത്ത്തുശാല്യായും , ട ല്ല് കുത്തു സ്ഥല്മായും പ്പവർത്തിച്ചിരുന്ന

ഈ സ്ഥല്ത്ത് േീർഘ വീഷണമുള്ളവരും അറിവിൻടറ ടവളിച്ചം

അെുത്ത തല്മുറയ്ത്ക്ക് ല്ഭിക്കണടമന്ന് ആപ്ഗഹിച്ച ല്ലവരായ

വയക്തികളുടെ ന തൃതവത്തിൽ 1962 -ൽ ഈ വിേയാല്യം പ്പവർത്ത ം

ആരംഭിച്ചു .

പ്ശീ . ബാല്ൻ മാസ്റ്റർ പ്പഥമ പ്പധാ അധയാപക ായി തുെക്കം

കുറിച്ച ഈ വിേയാല്യത്തിൽ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വടര

ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികൾ അറിവിൻ്്ടറ അക്ഷരങ്ങൾ

സവായത്തമാക്കി ജീവിതത്തിൻടറ വിവിധ നമഖല്കളിൽ

എത്തിനച്ചർന്നു .

ഓനരാ കാല്ഘട്ടത്തില്ും ന തൃതവം വഹിച്ച പ്പധാ

അധയാപകരുടെയും മറ്റു ജീവ ക്കാരുടെയും ാട്ടുകാരുടെയും PTA

- SMC അംഗങ്ങളുടെയും ന തൃതവത്തിൽ ഈ സ്ഥാപ വും ാെിൻടറ

വളർച്ചനയാടൊെം വളർന്ന് ഈ ാെിന് അക്ഷര ടവളിച്ചം പകർന്ന്

മുനന്നറുന്നു .