സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ. എൽ പി എസ് തോന്നക്കൽ/അക്ഷരവൃക്ഷം/രോഗങ്ങളെ അകറ്റാം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
രോഗങ്ങളെ അകറ്റാം

വീടിനകത്തിരിക്കാം
രുചിയോടെ കഴിക്കാം
വെളളമേറെ കുടിക്കാം
രണ്ടു നേരം കുളിക്കാം
രോഗങ്ങളെ അകറ്റാം.
 
മൂക്ക് പൊത്തി തുമ്മാം
വായ് പൊത്തി ചുമക്കാം
കൈ തൊടാതിരിക്കാം
അകലമിത്തിരി കാക്കാം
രോഗങ്ങളെ അകറ്റാം.
 
വീടുവൃത്തിയാക്കാം
പരിസരം ശുചിയാക്കാം
വസ്ത്രം വെടിപ്പാക്കാം
രോഗത്തെ അകറ്റാം
നാടിനെ രക്ഷിക്കാം.

വീടിനുള്ളിൽ കളിക്കാം
പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാം
ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാം
സന്തോഷത്തോടിരിക്കാം
രോഗങ്ങളെ അകറ്റാം.

വൃത്തിയായിരിക്കാം
നല്ല ശീലം പാലിക്കാം
ആരോഗ്യമോടിരിക്കാം
രോഗങ്ങളെ അകറ്റാം
നല്ല നാളേക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കാം.

മാനവ്.എസ്
2 D ഗവ. എൽ പി എസ് തോന്നക്കൽ
കണിയാപുരം ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത