സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ. എൽ. പി. എസ്. മൈലം/അക്ഷരവൃക്ഷം/ പോറ്റമ്മ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
പോറ്റമ്മ

അമ്മയാണ് ഭൂമി
നന്മയാണ് ഭൂമി
അമ്മയെ പോൽ നമ്മെ
കരുതും ഭൂമി
ഭക്ഷണം തരും നമുക്കു
വെള്ളവും തരും
 ശുദ്ധവായുവും വെളിച്ചവും
തന്നു നമ്മെ പോറ്റുന്ന
പോറ്റമ്മയാണ് ഭൂമി

ആര്യൻ ആർ
1 എ ഗവഃ എൽ പി എസ്സ് മൈലം
കാട്ടാക്കട ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sathish.ss തീയ്യതി: 16/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത