സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ. എൽ. പി. എസ്. മൈലം/അക്ഷരവൃക്ഷം/സംരക്ഷിക്കാം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
സംരക്ഷിക്കാം


വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നതും നാം
വെട്ടിനശിപ്പിക്കുന്നതും നാം
 ഒരിടത് വൃക്ഷത്തെ
വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ
മറ്റിടത്തു വെട്ടിനശിപ്പിക്കാനല്ല
മറിച്ചു നട്ടു നനച്ചു വളർത്തണം
പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ
പച്ചപ്പ്‌ മണ്മറയുന്ന ഇ ലോകത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ

രാഹുൽ ആർ
4 എ ഗവഃ എൽ പി എസ്സ് മൈലം
കാട്ടാക്കട ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sathish.ss തീയ്യതി: 05/ 05/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത