ഗവ. എൽ. പി. എസ്. പാനായികുളം / സ്കൗട്ട് & ഗൈഡ്സ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

നിലവിൽ സ്കൗട്ട് & ഗൈഡ്‌സ് ഈ സ്കൂളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല