ഗവ. എൽ. പി. എസ്. പാനായികുളം /സയൻ‌സ് ക്ലബ്ബ്.

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

നിലവിൽ  ഈ സ്കൂളിൽ സയൻസ് ക്ലബ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് . ശാസ്ത്ര മേളകളിൽ കുട്ടികളെ പങ്കെടുപ്പിക്കാറുണ്ട്