ഗവ. എൽ. പി. എസ്. പാനായികുളം/ പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

നിലവിൽ  ഈ സ്കൂളിൽ പരിസ്ഥിതി ക്ലബ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് .അതിന്റെ ഭാഗമായി പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം ,വൃക്ഷത്തൈ നടീൽ ,തുടങ്ങിയ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് .