ഗവ. എൽ. പി. എസ്. പാനായികുളം/ബാലശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ്സ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

നിലവിൽ  ഈ സ്കൂളിൽ ബാലശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല.