ഗവ. എൽ. പി. എസ്. പാനായികുളം/ഫിലിം ക്ലബ്ബ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

നിലവിൽ  ഈ സ്കൂളിൽ ഫിലിം ക്ലബ് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല.