ഗവ. എൽ. പി. എസ്. പാനായികുളം/ഗണിത ക്ലബ്ബ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

നിലവിൽ  ഈ സ്കൂളിൽ ഗണിത ക്ലബ് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല.