ഗവ. എൽ. പി. എസ്. പാനായികുളം/ഐ.ടി. ക്ലബ്ബ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

നിലവിൽ  ഈ സ്കൂളിൽ ഐ ടി ക്ലബ് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. . എന്നിരുന്നാലും കുട്ടികൾക്ക് ഐ ടി പരിശീലനം നൽകുന്നുണ്ട് .