ഗവ. എൽ. പി. എസ്. പാനായികുളം/എന്റെ വിദ്യാലയം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

എൻ്റെ വിദ്യാലയം പദ്ധതിയുടെ കീഴിൽ ഓരോ വർഷവും വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നു