ഗവ. എൽ. പി. എസ്. നോർത്ത് കടുങ്ങല്ലൂർ/സൗകര്യങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്