സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ. എൽ. പി. എസ്. കുഴക്കാട്/അക്ഷരവൃക്ഷം/ശുചിത്വം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ശുചിത്വം

വ്യക്ത്തി ശുചിത്വം പാലിക്കേണം
പരിസര ശുചിത്വം പാലിക്കേണം
കൈയും വായും നന്നായി കഴുകേണം
കീടാണുക്കൾ ചാകേണം
വിരലുകൾ നന്നായി കഴുകേണം
കൈകുഴകൾ നന്നായി കഴുകേണം
വീടും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കേണം
നാമെല്ലാം വ്യക്തി ശുചിത്വം പാലിക്കേണം
പാലിക്കേണം പാലിക്കേണം
വ്യക്തി ശുചിത്വം പാലിക്കേണം

മേഘ മോഹനൻ
4 A ഗവണ്മെന്റ് എൽ പി എസ്സ് കുഴക്കാട്
കാട്ടാക്കട ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sathish.ss തീയ്യതി: 16/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത