ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്. മേവർക്കൽ/അക്ഷരവൃക്ഷം/Rainbow

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Rainbow

Rainbow rainbow
What a beautiful rainbow
Seven colours rainbow
Rainbow rainbow
                             
We can see in the sky
Seven colours rainbow
Violet,Indigo, blue,green
Yellow-orange and red colours

We call VIBGYOR
We can see in the rainy season
Rainbow rainbow
What a beautiful rainbow

 

ASWANI
STD 3 GLPS MEVARKAL
കിളിമാനൂർ ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sathish.ss തീയ്യതി: 03/ 05/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത