ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്. പകൽക്കുറി/അക്ഷരവൃക്ഷം/സന്ദേശം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
സന്ദേശം


കയറുപിരിച്ചും കക്ക വാരിയുമന്നം തേടും ഗ്രാമത്തിൻ..
ആരോഗ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ സുവർണ്ണ സന്ദേശം..
ആരോഗ്യ ശുചിത്വ സന്ദേശം...
രോഗം വന്നു ചികില്സിപ്പത്തിനൊരുപാടു പണം വേണ്ടേ...
വരാതിരിക്കാൻ പ്രതിരോധിക്കാൻ വഴികൾ പലതുണ്ടേ...
സ്വയം ശുചിത്വം പാലിക്കേണം സ്വയം ചികിത്സകൾ പാടില്ലാ...
പാഴ്‌വസ്തുക്കൾ നശിപ്പിക്കേണം.. വ്യക്തി ശുദ്ധി വരുത്തേണം...
 

അനന്യ. ആർ. എസ്
3B ജി എൽ പി എസ് പകൽകുറി
കിളിമാനൂർ ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Anilkb തീയ്യതി: 01/ 05/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത