സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ. എച്ച് എസ് തേറ്റമല/അക്ഷരവൃക്ഷം.‍‍/ചങ്ങാത്തം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കോവി‍ഡ്

 പണ്ട് കാലത്ത് ഞാൻ കേൾക്കാത്ത നാമം
പണ്ട് കാലത്ത് ഞാൻ കാണാത്ത രോഗം
കോവിഡേ നീ ഇന്നെന്തിനു വന്നു
എന്റെ സ്‍ക‍ൂളിലെ പോക്ക് മ‍ുടക്കാൻ?

എന്റെ ക‍ൂട്ടുകാരൊത്ത‍ു കളിക്കാൻ
എന്റെ പ്രിയ ഗ‍ുരുക്കളെ കാണാൻ
എന്നും നല്ല പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാൻ
എന്നുമേറെ കൊതിയ‍ുണ്ടെനിക്ക്

പച്ച മീനില്ല ചോറിന്ന് ക‍ൂട്ടാൻ
പച്ച ക്കറികളോ ക‍ുറവാണ് കിട്ടാൻ
കോവിഡേ നീ പഠിപ്പിച്ച‍ു എന്നെ
വീട്ടിൽ വേണം അട‍ുക്കള തോട്ടം
വൃത്തിയായി ഞാൻ നടക്കേണമെന്ന‍ും
പരസഹായവ‍ും സ്നേഹവ‍ും വേണം
എന്ന‍ുമെന്ന‍ും ക‍ൂട്ടായ്മ വേണം
അകന്നിരുന്നാല‍ും സ്നേഹിക്കാമെന്ന‍ും
കോവിഡേ നീ പഠിപ്പിച്ചു എന്നെ.

കൈ കഴ‍ുകിയ‍ും മാസ്‌ക് ധരിച്ച‍ും
കോവിടേ നിന്നെ ഓടിക്ക‍ും ഞങ്ങൾ
എന്ന‍ുമെന്ന‍ും ഒര‍ുമയായ് ഞങ്ങൾ
ഒറ്റക്കെട്ടായി പൊര‍ുതിട‍ുമെന്ന‍‍ും
വീട്ടിന‍ുള്ളിൽ തന്നേയിരുന്ന‍‍ും
കേരളത്തിന്റെ മക്കളാം ഞങ്ങൾ.

  
മ‍ുഹമ്മദ് റബീഹ് പി പി
VII ഗവ. എച്ച് എസ് തേറ്റമല
മാനന്തവാടി ഉപജില്ല
വയനാട്
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - skkkandy തീയ്യതി: 04/ 05/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത