സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ.യു.പി.എസ് റസ്സൽപുരം/അക്ഷരവൃക്ഷം/മഹാമാരി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാമാരി

നമ്മുടെ നാടിൻ നന്മയ്ക്കായി പ്രവർത്തിച്ചീടാം
നമ്മുടെ നാടിൻ നന്മയ്ക്കായി പൊരുതീടാം
ഉണരുവിൻ കുട്ടരേ...ഉണരുവിൻ
നമുക്ക് ഒന്നായി പൊരുതീടാം
ഒറ്റക്കെട്ടായി ചെറുത്തുനില്ക്കാം
കൊറോണ എന്ന മഹാമാരിയെ
പൊരുതി ജയിച്ചീടാം....
ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരെ
ഈ മഹാമാരി കൊന്നൊടുക്കീടും
ഇതിനൊരു മാർഗ്ഗം കണ്ടത്തുംവരെ
നമുക്ക് പൊരുതീടാം
ശക്തമായ കരുത്തുമായി
കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാർ
സുരക്ഷാ നിർദ്ദേശങ്ങളുമായി
പോലീസ് ജീവനക്കാർ
 ഭയം മാറ്റി നാം
ജാഗ്രത തുടരേണം.
ഭയം മാറ്റി നാം
ജാഗ്രത തുടരേണം.

ആദിത്യൻ
6 എ ഗവ യു പി എസ്സ് റസ്സൽപുരം
കാട്ടാക്കട ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sathish.ss തീയ്യതി: 16/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത