സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ.എൽ.പി.എസ്.കൊപ്പം/അക്ഷരവൃക്ഷം/കൊറോണ എന്ന അന്തകൻ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കൊറോണ എന്ന അന്തകൻ

   
ഒര‍ു ന‍ുളള് കണ്ണീര് വാർത്ത‍ുകൊണ്ടീ ലോക
വ്യഥയോട് ചേരുന്നു നാമേവര‍ും
ഭയമല്ലകരുതലാണടിയുറച്ചാൽ നാളെ
അതിജീവനത്തിൻ കഥ പറയാം
സൃഷ്‍ടിച്ച സൃഷ്‍ടാവ് പോല‍ും പകച്ച‍ുപോയി
നിൻ ചെയ്‍തികൾ കണ്ട് കണ്ണടച്ച‍ു
സർവ്വവും വെട്ടിപ്പിടിക്ക‍ുവാൻ നീ നേർത്ത
സമവാക്യം ഒന്നതിൽ പിറവി കൊണ്ട‍ു
നിൻ ബന്ധനത്തിന്റെ ചുര‍ുളഴിച്ചിന്നവൻ
അന്തകന്റെ വേഷംകെട്ടിയാടി
ഈ മഹാമാരിതൻ വിധിയോർത്തു കരയ‍ുവാൻ
കഴിയില്ല മന‍ുജനിൽ കർമ്മഫലം
വൻമതിൽ താണ്ടിയാകോട്ടകൾ തച്ച‍ുടച്ചിന്നവൻ
ഇന്നെന്റെ മണ്ണില‍ും തേരോട്ടമായി
ഒര‍ു ച‍ുംബനം പോല‍ും നൽകാൻ കഴിയാതെ
ചത്താല‍ും തീരാതെ പാപിയായി
അകന്നിരിക്കാം രക്തബന്ധങ്ങളൊക്കെയും
ഇര‍ുളിന്റെ മാനീങ്ങും ഒരു പുലരിവരെയും
വാനോളം വാഴ്‍ത്തി പുകഴ്‍ത്തിടാം
ആത‍ുര സേവകരേയും നീതി പാലകരേയും

നവീൻ സി എസ്
2 ഗവ.എൽ.പി.എസ്.കൊപ്പം
കണിയാപുരം ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത