സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ.എൽ.പി.എസ്.കൊപ്പം/അക്ഷരവൃക്ഷം/കൊറോണ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കൊറോണ

   
മന‍ുഷ്യനാവുക
എന്ന് പറഞ്ഞത്
മാനവികതയുടെ
പ്രവാചകരെങ്കിൽ
മനുഷ്യനിലേക്കൊര‍ു
പാത തെളിച്ചത‍ും
അവനെ കാട്ടിത്തന്നതും
മാനവക‍ുലത്തിന്റെ
നാശം കൊതിച്ച
അദൃശ്യനായൊര‍ു
ശത്ര‍ുവായിര‍ുന്ന‍ു,
പേര് കൊറോണ.........

ആതിര എസ് എസ്
4 ഗവ.എൽ.പി.എസ്.കൊപ്പം
കണിയാപുരം ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 24/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത