സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ.എച്ച് എസ്.വെസ്റ്റ് കടുങ്ങല്ലൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/അതിജീവനം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
അതിജീവനം

അമ്മയെ പോൽ പരിപാവനമാം ഭൂമിയിൽ
ആരോരുമറിയാതെ വന്നു
നാടിനെ നടുക്കി നാട്ടാർ വിരണ്ടു
നാമജപ സത്രങ്ങൾ ഇല്ലാതെയായി
ലോകമാകുന്നൊരാ പൊൻവെളിച്ചത്തെ
അണയ്ക്കുവാൻ വന്നൊരാ രാക്ഷസനോ
ലോകരാജ്യങ്ങൾ നടുങ്ങുന്നൊരാ വിപത്തോ
എങ്കിലും തോൽക്കില്ല മാനവ ജനത
അതിജീവിക്കും ഞങ്ങളീ കൊറോണയെ
കല്ലെടുക്കുന്നൊരാ തുമ്പിയെപ്പോലെ നാം
കഷ്ടപ്പെടുന്നൊരാ നേരത്തിലും
ആശ്വാസ മൊഴികളും ആനന്ദവും
പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചിടാം
ഒരുമായാൽ കൈ കോർത്തു ഏതിടത്തലും
ഭൂമിയാം അമ്മയെ ഉയർത്തിടും നാം
കൈ കോർത്തു കൺതുടച്ച ഒരുമയാൽ
പോയിടാം മുന്നേറിടാം
അഭിരാമി അനിൽകുമാർ
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് അംഗ
ആലുവ
എറണാകുളം


 

അഭിരാമി അനിൽകുമാർ
10A ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് അംഗം ഗവ.എച്ച് എസ്.വെസ്റ്റ് കടുങ്ങല്ലൂർ
ആലുവ ഉപജില്ല
എറണാകുളം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Anilkb തീയ്യതി: 16/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത