ഗവ.എച്ച്എസ്എസ് കാക്കവയൽ/സ്കൗട്ട് & ഗൈഡ്സ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ബിന്ദു ടീച്ചറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ല ഗൈഡ്സ് യൂണിറ്റും ഖാദർ സാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സ്കൗട്ട് യൂണിറ്റും വിദ്യാലയത്തിൽ മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി വരുന്നു.