ഗവ.എച്ച്എസ്എസ് കാക്കവയൽ/സ്കൗട്ട്&ഗൈഡ്സ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

soli ടീച്ചറ‍ുടേയ‍ും Abdul khader സാറിന്റേയ‍ും നേതൃത്വത്തിൽ scout ഉം Guides ഉം ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച‍ു വര‍ുന്ന‍ു.