ഗവ.എച്ച്എസ്എസ് കാക്കവയൽ/അക്ഷരവൃക്ഷം/ HEALTH

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
HEALTH

Health can be defined as physical, mental and social well being as a resource for living a full life. It refers not only to the absence of disease, but the ability to recover and bounce back from illness and other problems factor for good health include genetic the environment relationship and education.

Ensure healthy lives and promote well being for all at all ages “Health for all peoples”. All-over the world. Good health is a secret of every happy man. There is an old saying “Health is wealth” if you are strong and healthy you can be a shinning example to others and teach them how to vibrant health.

One of the best ways is to drink plenty of water as it reduces the risk of infection. Keep your skin healthy we must laugh more as laughing is a therapy and a secret of good health

നിയ മാത്യു
9 A ഗവൺമെന്റ് സ്‍കൂൾ, കാക്കവയൽ
സുൽത്താൻ ബത്തേരി ഉപജില്ല
വയനാട്
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
ലേഖനം


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - skkkandy തീയ്യതി: 03/ 05/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - ലേഖനം