സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. എസ് നെടുവേലി / മലയാളം ടൈപ്പിംങ് പരിശീലനം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

മലയാളം ടൈപ്പിംങ് പരിശീലനം
മലയാളം ടൈപ്പിംങ് പരിശീലനം

ഐ.ടി വിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃത്ത്വത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് മലയാളം ടൈപ്പിംങിൽ പരിശീലനം നൽകുന്നു.
സബ്ജില്ലാ ഐ.ടി മേളയിൽ മലയാളം ടൈപ്പിംങിന് നാല് തവണ ഒന്നാം സ്ഥാനം ലഭിച്ചു.
ഈ വർഷം രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് ലഭിച്ചത്.ഹയർസെക്കണ്ടറി വിഭാഗത്തിന് ഈ വർഷവും ഒന്നാം സ്ഥാനം ലഭിച്ചു.
പക്ഷിക്കൂട്ടം മാസികയുടെ ഓരോ ലക്കവും ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് കുട്ടികളുടെ സഹായം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.