സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. എസ് നെടുവേലി / മലയാളം ടൈപ്പിംങ് പരിശീലനം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

മലയാളം ടൈപ്പിംങ് പരിശീലനം
മലയാളം ടൈപ്പിംങ് പരിശീലനം

ഐ.ടി വിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃത്ത്വത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് മലയാളം ടൈപ്പിംങിൽ പരിശീലനം നൽകുന്നു.
സബ്ജില്ലാ ഐ.ടി മേളയിൽ മലയാളം ടൈപ്പിംങിന് നാല് തവണ ഒന്നാം സ്ഥാനം ലഭിച്ചു.
ഈ വർഷം രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് ലഭിച്ചത്.ഹയർസെക്കണ്ടറി വിഭാഗത്തിന് ഈ വർഷവും ഒന്നാം സ്ഥാനം ലഭിച്ചു.
പക്ഷിക്കൂട്ടം മാസികയുടെ ഓരോ ലക്കവും ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് കുട്ടികളുടെ സഹായം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.