സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. എസ് അയിരുപ്പാറ/അക്ഷരവൃക്ഷം/ My care

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
 My Care

I care me, I care my body
I wash my hands and body
I care my food, I care my water 
I eat fresh food and  water
I care my room, I care my home 
I sweep and mop my home
I care my yard, I care my pets
I clean my yard and pets
I care my plants, I care our waste
I care my health and my earth.

പാർവതി. എ. എൻ,
2 A ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. എസ് അയിരുപ്പാറ
കണിയാപുരം ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 18/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത