സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് ഫോർ ഗേൾസ് നെയ്യാറ്റിൻകര/അക്ഷരവൃക്ഷം/Peace Comes To You

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
Peace Comes To You
<poem>

When you enjoy raindrops

peace comes to you

when you hear birds song

peace comes to you

when you see fish swim

in clean water

peace comes to you

when you hear children laugh

peace comes to you

And when you humble while walking in

the wood

peace comes to you

And when you sit quality

watching the sun sits and rises

Listening to the waves sing

Then peace comes to you

let peace comes to you in

different ways

Let peace be with us all


Anuja S.S
9 B ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് ഫോർ ഗേൾസ് നെയ്യാറ്റിൻകര
നെയ്യാറ്റിൻകര ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Mohankumar S S തീയ്യതി: 22/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത