സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവൺമെന്റ് വി.&എച്ച്.എസ്.എസ്. പിരപ്പൻകോട്/അക്ഷരവൃക്ഷം/WORLD WITHIN EARTH

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
WORLD WITHIN EARTH

Once in a morning
Under the shade of blooming flowers
Roaring sound of flying winds
To their mind blowing homes
With mind full of expectations and precautions
For the unknowing howls
Of romance
Days moved like snails
And nights were as wide as eyes of owl
By looking the blinking eyes of the sky and
Setting sun in the sea
Clinging falls of water
 With glittering shade of lights
Which aspire us to sleep
In the blades of grass
Where the dew drops swings
Rise and shine
To the bells of merry Where a heap of love calls you out

DIYA HANSIYA
9 E ഗവൺമെന്റ് വി.&എച്ച്.എസ്.എസ്. പിരപ്പൻകോട്
കണിയാപുരം ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത