ഗവഃ യു പി സ്കൂൾ ,അമരാവതി/ പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

coordinature sri P Purushothaman

Doing activities related to environment and its important days,do lots of programmes like gardening,making of vegetable garden etc