ഗവഃ യു പി സ്കൂൾ ,അമരാവതി/ഗണിത ക്ലബ്ബ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

coordinator smt .Roslind Sharmi

Doing several maths activities like puzzle games,drawings and making of geometrical patterns etc