സഹായം Reading Problems? Click here

കേരള ഡവലപ്മെന്റ് ആന്റ് ഇന്നോവേഷൻ സ്ട്രാറ്റജിക് കൗൺസിൽ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Kdisc.png

കേരള സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച തന്ത്രപ്രധാനമായ ചിന്താകേന്ദ്രവും ഉപദേശക സമിതിയുമാണ് കേരള ഡവലപ്‌മെന്റ് ആൻഡ് ഇന്നൊവേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി കൗൺസിൽ, (കെ-ഡിഎസ്‌സി). സാങ്കേതികവിദ്യ, ഉൽ‌പ്പന്നം, പ്രക്രിയ നവീകരണങ്ങൾ, സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സാമൂഹിക രൂപീകരണം, സംസ്ഥാനത്ത് പുതുമകൾ വളർത്തുന്നതിന് ആരോഗ്യകരവും അനുകൂലവുമായ ആവാസവ്യവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കൽ എന്നിവയിലെ പുതിയ ദിശകൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന തന്ത്രപരമായ പദ്ധതികൾ കൊണ്ടുവരികയാണ് കെ-ഡിഎസ്‌സി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പല പ്രധാന മേഖലകളിലും രണ്ടാം തലമുറയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന കേരളം സമഗ്രമായ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, തൊഴിലധിഷ്ഠിത വൈദഗ്ദ്ധ്യം, വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം ഉയർത്തൽ, ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള സാമൂഹിക സുരക്ഷ, പാവപ്പെട്ട പക്ഷപാതിത്വത്തോടെ തുടർ ഭക്ഷണം, പോഷകാഹാര സുരക്ഷ, ലിംഗനീതി എന്നിവയുടെ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നു. ദശാബ്ദങ്ങളായുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യ കമ്മി പരിഹരിക്കാനും അതിന്റെ ദുർബലമായ പരിസ്ഥിതിയെ ലംഘിക്കാതെയും ജൈവവൈവിധ്യത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കാതെയും വിജ്ഞാന വിപ്ലവത്തിന്റെയും വിനോദസഞ്ചാരത്തിന്റെയും അത്യാധുനിക മേഖലകളിൽ അതിവേഗ മുന്നേറ്റം നടത്തുകയും വേണം. മേൽപ്പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ, പുതുമ ഉയർന്നുവരുന്നത് അഭിവൃദ്ധി, മത്സരക്ഷമത, യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്‌നപരിഹാരത്തിനുള്ള ഒരു സമർത്ഥമായ സംവിധാനം എന്നിവയായി മാത്രമല്ല, അസാധാരണമാംവിധം യഥാർത്ഥമായ രീതിയിൽ അസാധാരണമായ പുതിയ മൂല്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനമായാണ്. ഒരു നവകേരളത്തിനായുള്ള പ്രതീക്ഷകളും അഭിലാഷങ്ങളും പൂർത്തീകരിക്കാൻ, അങ്ങനെ K-DISC ലക്ഷ്യമിടുന്നു.[1]

അവലംബം