കെ.എച്ച് .എം യു പി സ്കൂൾ,കാഞ്ഞിരകൊല്ലി/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ