സഹായം Reading Problems? Click here

കാരിസ് യു പി സ്കൂൾ മാട്ടറ/അക്ഷരവൃക്ഷം/അമ്മയായ ഭുമി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
അമ്മയായ ഭുമി

                  അമ്മയാണ് ഭുമി
                  ആ ഭുമിയിലെ
                   ജീവനാണ് പ്രകൃതി
                  മനുഷ്യർക്കായുധമാം പ്രകൃതി
                 മനുഷ്യർ നശിപ്പിച്ചു പ്രകൃതിയെ
                 മാലിന്യങ്ങളാൽ നിറയും നദികൾ
                 പ്ലാസ്ററിക്കുകളാൽ നിറയും വ‍ഴികൾ
                പു‍‍ഴയിലെ ജീവികൾ
                ചത്തൊടുങ്ങുമ്പോഴും
                മനുഷ്യർക്കായുധമാം പ്രകൃതി
               കുന്നിലെ വ്രക്ഷങ്ങൾ
               വെട്ടി നശിപ്പിച്ച മനുഷ്യർ
               കൊന്നു പ്രകൃതിയെ
              കൈകോർക്കാം നമുക്ക്
              പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ
              വയലിലെ പാടങ്ങൾ മണ്ണിട്ടുമുടി
             കെട്ടിടം പണിതു മനുഷ്യർ
            കൈകോർക്കാം നമുക്കു
           പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ
 

അന്നാടെസ്സാ
7 കാരീസ് യു പി സ്കുൾ മാട്ടറ
ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ല
കണ്ണൂർ
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Mtdinesan തീയ്യതി: 18/ 01/ 2022 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത