സഹായം Reading Problems? Click here


കണ്ണാടി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ് /പഠനസഹായികൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

സബ്ജക്ട് വൈസ് അസ്സെസ്സ്മെന്റ് ടൂൾ

വിഷയം അറ്റാച്ചഡ് പി ഡി എഫ്
മലയാളം1 പ്രമാണം:QP Malayalam 1.pdf
ഇംഗ്ലീഷ് പ്രമാണം:English Qp 2018.pdf
സംസ്‌കൃതം പ്രമാണം:Sanskrit1.pdf
ഹിന്ദി പ്രമാണം:Hindi Paper.pdf
ബയോളജി ഇംഗ്ലീഷ് പ്രമാണം:BIOLOGY ENGLISH.pdf തമിഴ് പ്രമാണം:Thamil, Biology and ss.pdf
മലയാളം പ്രമാണം:Biology (Mal) 2018.pdf
ഫിസിക്‌സ് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രമാണം:Phy Eng Final.pdf തമിഴ് പ്രമാണം:Physics Tamil.pdf മലയാളം പ്രമാണം:Phy Mal Final.pdf
കെമിസ്ട്രി ഇംഗ്ലീഷ് പ്രമാണം:Chemistry Qp.pdf മലയാളം [[പ്രമാണം:Chemistry mal.pdf
മലയാളം11 പ്രമാണം:QP Malayalam II.pdf
മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രമാണം:Maths qp , in English.pdf തമിഴ് പ്രമാണം:Tamil , Maths.pdf
ഹിസ്റ്ററി ഇംഗ്ലീഷ് പ്രമാണം:S S Eng Medium.pdf തമിഴ് പ്രമാണം:Thamil, Biology and ss.pdf മലയാളം പ്രമാണം:Social Secience (Mal) 2018.pdf
അറബിക് പ്രമാണം:Arbic 1,2 Final.pdf
തമിഴ് പ്രമാണം:Tamil At, Bt.pdf
ഉറുദു പ്രമാണം:Urudu.pdf

കുട്ടിക്കൂട്ടം മൊഡ്യൂൾ

വിഷയം അറ്റാച്ചഡ് പി ഡി എഫ്
അനിമേഷൻ പ്രമാണം:Hi School Kuttikkoottam.pdf
ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ് പ്രമാണം:ElectronicsandPhysicalComputing 2Hr Module.pdf
ലിറ്റിൽ കെയ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ പ്രമാണം:Little Kites One Day Module June.pdf
കുട്ടിക്കൂട്ടം ഫൈനൽ പ്രമാണം:Kuttikkoottam - Annexure Final.pdf
കുട്ടിക്കൂട്ടം ഫൈനൽ പ്രമാണം:MC Schoolwiki Module-Final.pdf
കുട്ടിക്കൂട്ടം ഫൈനൽ പ്രമാണം:Malayalam computing concept paper.pdf