സഹായം Reading Problems? Click here


കണ്ണാടി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്/ സ്കോളർഷിപുകൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

കണ്ണാടി ഹൈ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഏർപ്പെടുത്തിയ വിവിധ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ


1.എൻ എം എം എസ്


2.ഓ ബി സി സ്കോളർഷിപ്


3. എൻ ടി എസ് ഇ


4. ഓ ഈ സി


5.ഓ ബി സി പ്രീമെട്രിക്


6.സ്നേഹപൂർവ്വം


7.സമ്മുനിതി


8.ഇൻസെന്റീവ് ഗേൾസ്


9.അയ്യൻ‌കാളി


10. എസ് ടി സ്കോളർഷിപ്


11. ഇൻസ്‌പൈർ അവാർഡ്


12.മുസ്ലിം നാടാർ സ്കോളർഷിപ്


13.എസ് സി സ്കോളർഷിപ്