സഹായം Reading Problems? Click here


കടുത്തുരുത്തി വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

കടുത്തുരുത്തി വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിൽ 44 ഹൈസ്കൂളുകളുണ്ട്

ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ആഫീസർ - ടി.വി.ശാന്ത

DEO PERSONAL ASSISTANT
T.V.SANTHA -.. KRISHNAN ILAYATH


ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളുകൾ - 16

എയിഡഡ് ഹൈസ്കൂളുകൾ - 24

അൺ എയിഡഡ് ഹൈസ്കൂളുകൾ - 02

സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളുകൾ - 02

കടുത്തുരുത്തി വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിൽ 2 സബ് ജില്ലകളുണ്ട്

1. വൈക്കം സബ് ജില്ല

AEO P.K.SASI

2. കുറവിലങ്ങാട് സബ് ജില്ല

AEO - ELIYAMMA