ഐ.സി.എസ്.എൽ.പി.എസ്. ഇടവനശ്ശേരി/സൗകര്യങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്