സഹായം Reading Problems? Click here


ഐ.എസ്.എം.യു.പി.എസ് പറച്ചിനിപ്പുറായ/ഉപ താളിന്റെ പേര്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ചരിത്രം s]cphÅqÀ ]©mb¯nse hfsc ]nt¶m¡w \n¡p¶ {]tZi§fmbncp¶p HfIcbpw, Iqa®bpw. \yq\]£§Ä Xn§n¸mÀ¡p¶ Cu {]tZi§fn hnZym`ymk]camb apt¶äw hfsc Ipdhmbncp¶p. Cu kab¯mWv 1976  ]ds¨\]pdmbbn CkvamCu kmln_v sat½mdnb bp.]n kvIqÄ {]hÀ¯\amcw`n¨Xv. `cWLS\ \nÀ½mWk`bn AwKhpw,\yq\]£þ]nt¶m¡ kapZmb§fpsS D¶a¶¯n\v th­n {]hÀ¯n¡pIbpw, ]mÀesaâv AwKsa¶ \nebn tkh\a\pjvSn¡pIbpw sNbvX JmCtZanïv apl½Zv CkvamCu kmln_nsâ t]cmWv Cu Øm]\¯n\v \ÂInbXv. {io. P\mÀ±\ Ipdn¸mbncp¶p BZys¯ slUvamÌÀ. Ccp¼³ Assk³ amÌÀ, _joÀ amÌÀ, A¶a So¨À, tZhcmP³ amÌÀ F¶nhÀ Bcw` Zibn Xs¶ Cu Øm]\¯nse A[ym]Icmbncp¶p. ]n¶oSv {io.kndnb¡v tPm¬ slUvamÌdmbn NpaXe hln¨p. Ct¸mÄ {io. k®n tPmk^nsâ t\XrXz¯n 26 Ìm^pw 731 hnZymÀ°nIfpw ]Tn¡p¶p. Bdmbnc¯ne[nIw hnZymÀ°nIÄ Cu Øm]\¯n \n¶pw ]T\w ]qÀ¯nIcn¨v hnhn[ taJeIfn {]hÀ¯n¨p hcp¶p. \à coXnbnepÅ IfnØew, em_v, sse{_dn, I¼yq«À em_v F¶nh¡v ]pdsa hnhn[ `mjm ¢_pIfpw, kb³kv ¢_v, \mNyqd ¢_v, KmÔn ZÀi³ XpS§nb ¢_pIfpw {]hÀ¯n¡p¶p.