സഹായം Reading Problems? Click here

എ.കെ.എൻ.എം.എം.എ.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്. കാട്ടുകുളം/അക്ഷരവൃക്ഷം/Realization

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Realization

All those expeditions,
All those inventions,
All those developments
have always made us proud;
You and me
Soaring up the sky of achievements...
But that day when I saw people around me,
those who I care for
those who love me
were dying and,
' I ' the powerful creation of nature couldn't do a single thing...
In that moment of helplessness
I realized ...
That not always could I ace the race
by increasing the pace
And that realisation brought
me and you;
back to the the moss laden soil
that the first showers had
scented with hope .
I learned to dance with the wind,
sing with the bird ,
and to let go;
let go of my grudges
and to live;
live my life to the fullest...

Megha Nair
10 F എ.കെ.എൻ.എം.എം.എ.എം.എച്ച്.എസ്. കാട്ടുകുളം
ചെർപ്പുളശ്ശേരി ഉപജില്ല
പാലക്കാട്
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Latheefkp തീയ്യതി: 15/ 01/ 2023 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത