സഹായം Reading Problems? Click here


എ.എൽ.പി.എസ്. കുറുവട്ടൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/ കലാഗ്രാമം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കലാഗ്രാമം

പൂക്കളെ കാണുവാനെന്തു ഭ൦ഗി
പൂന്തോട്ടം കാണുവാനെന്തു ഭ൦ഗി
പൂക്കളിൽ ചുറ്റീട്ടു തേൻ കുടിച്ചീടുന്ന
പൂമ്പാറ്റയെ കാണുവാൻ എന്തുഭ൦ഗി
പുഴകളെ കാണുവാ൯ എന്തു ഭംഗി
പുതുമഴ കാണുവാ൯ എന്തു ഭംഗി
പുതുമഴ പെയ്തിട്ട പുതുവെള്ളം നിറഞ്ഞുള്ള
പുഴകളെ കാണുവാ൯ എന്തു ഭംഗി
മണ്ണിനു വിണ്ണി൯റെ വരദാനമായുള്ള
പൂന്തോട്ടം കാണാനും ഭംഗിയുണ്ട്
പച്ചപ്പുൽപ്പാടത്ത് മേഞ്ഞുനടക്കുന്ന
പൂവാലി പശുവിന്നും ഭംഗിയുണ്ട്
പാലുകുടിച്ചിട്ട് തുള്ളികളിക്കുന്ന
കുട്ടിക്കിടാവിനും ഭംഗിയെത്ര
തേ൯വരിയ്ക്കചക്ക കൊത്തിത്തുളയ്ക്കുന്ന
മഞ്ഞക്കിളിപെണ്ണിനുണ്ട് ഭംഗി
പ്ലാവി൯റെ കൊമ്പിലിരുന്നു കുറുകുന്ന
വെള്ളരിപാവിനും ഭംഗിയുണ്ട്
നമ്മുടെ നാടി൯റെ കീർത്തിപരത്തിയ
കഥകളി കാണുവാ൯ ഭംഗിയെത്ര
കഥകളി സംഗീതമലയടിച്ചുയരുന്ന
ഈ കലഗ്രാമമാ൯റെ ഗ്രാമം
 

സൂരൃ എ
3 എ എ.എൽ.പി.എസ്. കുറുവട്ടൂർ
ചെർപ്പുളശ്ശേരി ഉപജില്ല
പാലക്കാട്
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Latheefkp തീയ്യതി: 24/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത